ANA SAYFA


İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ
 
  
 
*İnsanda sindirim sistemi:
 
İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs
    olmak üzere 9 bölümden oluşmuştur.
 
 
 
 
 
 **Ağız:
 
Ağız; dil, diş ve tükürük bezlerinden oluşur.
 
 
 
***Dil:
 
Besinleri, karıştırmada ve yutmada görev alır.
Dil aynı zamanda, besinlerin tadlarını alır ve konuşmamıza yardımcı olur.
 
 
 
 
 
 
***Dişler:
 
Besinlerin çiğnenmesinde görevlidirler.
→Dişler, besinleri mekanik sindirirerek; daha küçük parçalara ayrılmasını sağlar.
 
→İnsanlarda ilk önce, 7 yaşına kadar 20 tane süt dişleri çıkar.
Daha sonra bu dişler dökülür ve bunların yerine kalıcı dişler çıkar.
 
→Yetişkin bir insanda 32 diş bulunur.
 
Dişler; kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişleri olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
►Kesici dişler:
 
Toplam 8 tanedir.
Bunlar, besinleri tutmaya ve kesmeye yarar.
 
 
 
Köpek dişleri:
 
Toplam 4 tanedir.
Bunlar, besinleri parçalamaya yarar.
 
 
 
Azı dişleri:
 
20 tanedir.
Bunlar besinleri öğütmeye yarar.
 
 
 
Dişin yapısı:
 
Dişin yapısı; taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
Dişin taç kısmında, mine tabakası bulunur.
Bu tabaka cansız olup, dişi dış etkenlere karşı korur.
 
Mine tabakasının altında, dentin tabakası bulunur.
Dentin tabakası canlıdır.
Bu tabakanın iç kısmında, kan damarları ve sinirlerin geçtiği diş özü (pulpa) bulunur.
 
 
 
***Tükürük bezleri:
 
İnsanda; dil altı, çene altı ve kulak altı olmak üzere 3 çift tükürük bezi bulunur.
 
Tükürük bezleri, tükürük sıvısı üretir.
 
Tükürük sıvısının bileşiminde; su, mukus, mineraller (Na, Ca...), lizozim enzimi ve amilaz (pityalin) enzimi bulunur.
 
 
Tükürüğün görevleri:
 
→Karbonhidratları kimyasal sindirir.
→Besinleri yumuşatır, besinlerin çiğnenmesini ve yutulmasını kolaylaştırır.
→Bileşimindeki, lizozim enzimi ile bakterilerin büyük bir kısmını öldürür.
 
 
 
Ağızda sindirim (pH: 6,7- 7):
  
 
 Nişasta  +  H2O -----------------> Maltoz + Dekstrin
                                   Pityalin
 
 
 
**Yutak:
 
Besinlerin yutulmasında görevlidir.
 
Besinler yutulurken, gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır.
Böylece besinlerin soluk borusuna kaçması önlenir.
 
 
 
**Yemek borusu:
 
 
→Kasılıp-gevşeyerek besinleri mideye gönderir.
 
→Yemek borusu içten-dışa doğru; mukoza, düz kas ve bağ doku olmak üzere 3 tabakadan yapılmıştır.
 
 
 
 
 
Mukoza tabakasında bulunan, goblet hücreleri mukus sıvısı salgılar.
Düz kas tabakasında bulunan kaslar kasılıp gevşeyerek besinlerin ilerlemesini sağlar.
Bağ doku ise yemek borusunu dış etkenlerden korur.
 
 
 
 
**Mide:
 
 
 
 
→Midenin yemek borusuna bağlandığı kısma kardia, ince bağırsağı bağlandığı kısma pilor denir.
 
Midenin yapısı da yemek borusunda olduğu gibi 3 tabakadan yapılmıştır.
 
Mukoza tabakasında mukus salgılayan goblet hücreleri ile mide bezleri bulunur.
 
→Düz kas tabakasında ise mekanik sindirimde görevli olan kaslar bulunur.
 
 
 
Midede sindirim (pH: 1-2):
 
→Besin maddeleri ağız, dil  ve mide girişindeki sinirleri uyarması sonucunda, midede bulunan bazı hücreler uyarılır
ve gastrin hormonu salgılamaya başlar
 
Gastrin hormunu, kanla taşınarak, mide bezlerini uyarır.
 
Mide bezleri mide özsuyu salgılamaya başlar.
 
Mide öz suyunun bileşiminde; mukus, HCl, pepsinojen ve süt çocuklarında lap (renin) enzimi bulunur.
 
Pepsinojen, midenin kendini sindirmesini önlemek için inaktif (zimojen) olarak salgılanır.
 
HCl asit, pepsinojeni, pepsine dönüştürerek aktifleştirir.
 
 
Pepsinojen ----------------> Pepsin
  (inaktif)             HCl         (aktif)
 
 
 
Pepsin, proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır.
 
Protein + H2O ------------------> Polipeptid (pepton)
                                Pepsin
 
 
Süt çocuklarında ise önce sütün proteinleri, lap enzimi ile çökeltirir.
Daha sonra pepsin enzimi ile kimyasal sindirim yapılır.
 
 
Süt proteinleri  ------------------------> Çökelmiş protein + H2O
(kazeinojen)        Lap enzimi               (kazein)
 
 
Not:
 
Lap enzimi, süt proteinlerini kimyasal olarak sindirmez.
 
Bu enzim sadece süt proteinlerinin çökelmesini (kümeleşmesini )sağlar.
 
 
 
Çökmüş proteinler pepsin enzimi tarafından sindirilir.
 
Çökelmiş protein -------------------> Polipeptid (pepton)
                                      Pepsin
 
 
Midede bulunan besin-enzim karışımına kimus denir.
 
 
 
 
 
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 
 
 ###########################################################################################
 
 
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats