ANA SAYFA


OKSİDATİF FOSFORİLASYON EVRESİ
 


***Oksidatif fosforilasyon evresi (ETS):

→Bu evrede; glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinden gelen hidrojenler, oksijenle yakılarak (oksitlenerek) 
    ATP sentezlenir.


ETS genel denklemi:  10NADH2 +  2FADH2 + 6O2  ------------> 28ATP + 12H2O

→Elektron taşıma sistemi (ETS): NAD, FAD, CoQ ve sitokrom sistemi' den oluşur.

→Sitokromların yapısında demir bulunur.

ETS' yi oluşturan moleküller, elektron çekim kuvvetlerine göre; küçükten-büyüye doğru şöyle sıralanır:

NAD ---> FAD ---> CoQ (Ubikinon) ---> Sitokrom-b ---> Sitokrom-c ---> Sitokrom-a ---> Sitokrom-a3
→Glikoliz ve kreps reaksiyonlarında açığa çıkan H+ iyonları ve elektronlarmitokondri kristasına aktarılır.

H+ iyonları; NAD, FAD ve CoQ   tarafından yakalanır ve krista zarının, dış zar kısmına bakan boşluğa bırakılır.

→Elektronlar ise NAD,  FAD, CoQ ve sitokrom sistemi tarafından oksijene doğru taşınır.

→Elektronların, ETS tarafından aktarılmaları sırasında oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir.

→Böylece, elektronların  NAD ile aktarılması sonucunda 2.5 ATP;  FAD ile aktarılması sonunda ise 1.5ATP
    
sentezi gerçekleşir.

→Elektronlar ve hidrojenler en sonunda oksijen tarafından yakalanır ve bunun sonucunda H2oluşur.

→ETS’de 24H+ iyonunun, 6O2 ile yakılması sonucunda toplam: 12H2O oluşur.
→Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6H2kullanıldığından; oksijenli solunum sonunda
    net 6H2açığa çıkar.Not:

En yüksek enerjili elektronlar, NAD tarafından yakalanır.

En düşük enerjili elektronlar, oksijen tarafından yakalanır.

→Elektronu en az seven NADen çok seven oksijendir.
*Oksijenli solunumda kemiozmotik hipotez:

→Bu hipotez, Peter mitchell tarafından ileri sürülmüştür.

Bu hipotez ile mitokondrinin iç zarında gerçekleşen oksidatif fosforilasyon mekanizması moleküler
    
düzeyde açıklanır.
→Mitokondrinin iç zarında (krista) elektro taşıma sistemi (ETS) elemanları bulunur.

→Oksijenli solunum gerçekleşirken açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), krista zarında bulunan; 
    NADHQ-redüktaz, 
Sitokrom-redüktaz ve sitokrom-oksidaz tarafından yakalanır ve krista zarının
    dış zar tarafındaki boşluğa doğru pompalanır.


→Bunun sonucunda, krista zarının dış zara bakan kısmı pozitif (+), matrix sıvısına bakan kısmı ise
    negatif (-) 
yüklenir.

→Böylece, mitokondri matrixi ile zarlar arasındaki boşluk arasında; osmotik, pH ve elektrostatik bir
    potansiyel farkı oluşur.


→Bu potansiyel fark, ATP sentezi için enerji kaynağı (pil gibi) olarak görev yapar.

→Krista zarı, hidrojen iyonlarına karşı doğrudan geçirgen değildir.

→Zarlar arası boşlukta biriken hidrojen iyonları, krista zarında bulunan ATP sentaz enzimi yardımıyla
    matrix sıvısına doğru geri gönderilir.


→Hidrojen iyonlarının matrix sıvısına geçişi esnasında, potansiyel farktaki enerji kullanılarak oksidatif
    fosforilasyonla 
ATP sentezlenir.

enlightenedBesin monomerlerinin oksijenli solunuma katılma basamakları

enlightenedSolunum katsayısı

enlightenedOksijenli solunumda işaretli oksijen ve karbondioksitin izlediği yol


 


###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats