ANA SAYFA


OKSİDATİF FOSFORİLASYON EVRESİ
 
 
 
 
***Oksidatif fosforilasyon evresi (ETS):
 
→Bu evrede; glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinden gelen hidrojenler, oksijenle yakılarak (oksitlenerek) 
  ATP sentezlenir.
 
 
ETS genel denklemi:
 
                                    10NADH2 +  2FADH2 + 6O2  ------------> 28ATP + 12H2O
 
 
 
→Elektron taşıma sistemi; NAD, FAD, CoQ ve sitokrom sistemi' den oluşur.
→Sitokromların yapısında demir bulunur.
 
 
ETS' yi oluşturan moleküller, elektron çekim kuvvetlerine göre; küçükten-büyüye doğru şöyle sıralanır:
 
NAD ----> FAD ----> CoQ (Ubikinon) ----> Sitokrom-b ----> Sitokrom-c ----> Sitokrom-a ----> Sitokrom-a3
 

 
 
→Glikoliz ve kreps reaksiyonlarında açığa çıkan H+ iyonları ve elektronlarmitokondri kristasına aktarılır.
 
H+ iyonları, NAD, FAD ve CoQ   tarafından yakalanır ve krista zarının, dış zar kısmına bakan boşluğa bırakılır.
→Elektronlar ise NAD,  FAD, CoQ ve sitokrom sistemi tarafından oksijene doğru taşınır.
 
→Elektronların, ETS elemanları tarafından aktarılmaların sırasında ATP sentezi gerçekleşir.
 
→Böylece elektronların  NAD ile aktarılması sonucunda 2.5  ATP;  FAD ile aktarılması sonunda ise 1.5 ATP
   
sentezi gerçekleşir.


→Elektronlar ve hidrojenler en sonunda olarak oksijen tarafndan yakalanır.
 
→Böylece; hidrojenlerin oksijen ile yakılması sonucunda H2oluşur.
 
→ETS’de 24 H+ iyonunun, 6 O2 ile yakılması sonucunda toplam: 12 H2O oluşur.
 
→Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 H2kullanıldığından; oksijenli solunum sonunda
    net 6 H2açığa çıkar.

 
Not:
 
En yüksek enerjili elektronlar, NAD tarafından yakalanır.
 
En düşük enerjili elektronlar, oksijen tarafından yakalanır.
 
→Elektronu en az seven NADen çok seven oksijendir.
  
*Kemiozmotik hipotez: 
 
Peter mitchell tarafından ileri sürülmüştür.
 
Bu hipotez, mitokondrinin iç zarında gerçekleşen oksidatif fosforilasyon mekanizmasını moleküler düzeyde açıklar.

 
 
 
 
 →Mitokondrinin iç zarında (krista) elektro taşıma sistemi (ETS) elemanları bulunur.
 
→Oksijenli solunum gerçekleşirken açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), krista zarında bulunan; 
    NADHQ-redüktaz, 
Sitokrom-redüktaz ve sitokrom-oksidaz tarafından yakalanır ve krista zarının
    dış zar tarafındaki boşluğa doğru pompalanır.


→Bunun sonucunda, krista zarının dış zara bakan kısmı pozitif (+), matrix sıvısına bakan kısmı ise
    negatif (-) 
yüklenir.
 
→Böylece, mitokondri matrixi ile zarlar arasındaki boşluk arasında; osmotik, pH ve elektrostatik bir
    potansiyel farkı oluşur.

 
→Bu potansiyel fark, ATP sentezi için enerji kaynağı (pil gibi) olarak görev yapar.

 
→Krista zarı, hidrojen iyonlarına karşı doğrudan geçirgen değildir.
 
→Zarlar arası boşlukta biriken hidrojen iyonları, krista zarında bulunan ATP sentaz enzimi yardımıyla
    matrix sıvısına doğru geri gönderilir.

 
→Hidrojen iyonlarının matrix sıvısına geçişi esnasında, potansiyel farktaki enerji kullanılarak ATP sentezlenir.


 
 
 
 
  

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats