ANA SAYFA


KEMİOZMOTİK HİPOTEZ


 
  
Kemiozmotik hipotez:  Peter mitchell tarafından ileri sürülmüştür.
 
Bu hipotez, mitokondrinin iç zarında gerçekleşen
oksidatif fosforilasyon mekanizmasını moleküler düzeyde açıklar.
 
→Kemiosmotik hipotez aynı zamanda, fotosentez için de geçerlidir.
 
Fotosentezin ışık reaksiyonlarında, kloroplastlarda gerçekleşen
foto fosforilasyon mekanizması bu hipotezle açıklanabilir.

 
Oksijenli solunumda kemiosmotik hipotez:

 
 
 
 
 →Mitokondrinin iç zarında (krista) elektro taşıma sistemi (ETS)
 
elemanları bulunur.
 
→Oksijenli solunum gerçekleşirken açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), 
krista zarında bulunan; NADHQ-redüktaz, 
Sitokrom-redüktaz ve
sitokrom-oksidaz tarafından yakalanır ve krista zarının dış zar
tarafındaki boşluğa doğru pompalanır.


→Bunun sonucunda, krista zarının dış zara bakan kısmı pozitif (+),
 
matrix sıvısına bakan kısmı ise negatif (-) 
yüklenir.
 
→Böylece, mitokondri matrixi ile zarlar arasındaki boşluk arasında;
 osmotik, pH ve elektrostatik bir potansiyel farkı oluşur.

 
→Bu potansiyel fark, ATP sentezi için enerji kaynağı (pil gibi)
olarak görev yapar.


 
→Krista zarı, hidrojen iyonlarına karşı doğrudan geçirgen değildir.
 
→Zarlar arası boşlukta biriken hidrojen iyonları, krista zarında bulunan
 ATP sentaz enzimi yardımıyla matrix sıvısına doğru geri gönderilir.

 
→Hidrojen iyonlarının matrix sıvısına geçişi esnasında, potansiyel farktaki
 enerji kullanılarak ATP sentezlenir.

 
 
 
Fotosentezde kemiosmotik hipotez:
 
 
 
 
→Fotosentezde ışık reaksiyonları gerçekleşirken; elektronların tillakoid
zarlardan
geçişi sırasında, stromadaki H+ iyonları, tillakoid zarlar
arasındaki boşluğa doğru pompalanır.
 
→Aynı zamanda, suyun fotolizi sonucu oluşan H+ iyonları da,
tillakoid zar arasındaki boşlukta biriktirilir.

 
→Tillakoid boşluktaki H+ iyonlarının miktarının artması sonucunda,
tillakoid zarının iç kısmı pozitif (+),
dış kısmı ise negatif (-) yüklenir.
 
→Böylece zarın, iç ile dış kısmı arasında; osmotik, elektrostatik
ve pH potansiyel farkı oluşur.

 
Bu potansiyel fark, ATP sentezinde bir pil gibi enerji kaynağı
olarak görev yapar.
 
→Tillakoid boşlukta bulunan H+ iyonları, ATP sentaz enzimi ile
stroma sıvısına tekrar geri gönderilir.
H+ iyonlarının stroma sıvısına geçişi sırasında, ATP sentaz
enzimi yardımıyla ATP sentezlenir.
 
 
 


web stats