ANA SAYFA


KEMİOZMOTİK HİPOTEZ
 
  
*Kemiozmotik hipotez: 
 
Peter mitchell tarafından ileri sürülmüştür.
 
Bu hipotez, mitokondrinin iç zarında gerçekleşen oksidatif fosforilasyon mekanizmasını moleküler düzeyde açıklar.
 
→Kemiosmotik hipotez aynı zamanda, fotosentez için de geçerlidir.
 
Fotosentezin ışık reaksiyonlarında, kloroplastlarda gerçekleşen foto fosforilasyon mekanizması bu hipotezle açıklanabilir.

 
**Oksijenli solunumda kemiosmotik hipotez:

 
 
 
 
 →Mitokondrinin iç zarında (krista) elektro taşıma sistemi (ETS) elemanları bulunur.
 
→Oksijenli solunum gerçekleşirken açığa çıkan hidrojen iyonları (H+), krista zarında bulunan; 
    NADHQ-redüktaz, 
Sitokrom-redüktaz ve sitokrom-oksidaz tarafından yakalanır ve krista zarının
    dış zar tarafındaki boşluğa doğru pompalanır.


→Bunun sonucunda, krista zarının dış zara bakan kısmı pozitif (+), matrix sıvısına bakan kısmı ise
    negatif (-) 
yüklenir.
 
→Böylece, mitokondri matrixi ile zarlar arasındaki boşluk arasında; osmotik, pH ve elektrostatik bir
    potansiyel farkı oluşur.

 
→Bu potansiyel fark, ATP sentezi için enerji kaynağı (pil gibi) olarak görev yapar.

 
→Krista zarı, hidrojen iyonlarına karşı doğrudan geçirgen değildir.
 
→Zarlar arası boşlukta biriken hidrojen iyonları, krista zarında bulunan ATP sentaz enzimi yardımıyla
    matrix sıvısına doğru geri gönderilir.

 
→Hidrojen iyonlarının matrix sıvısına geçişi esnasında, potansiyel farktaki enerji kullanılarak ATP sentezlenir.

 


 
**Fotosentezde kemiosmotik hipotez:
 
 
 
 
→Fotosentezde ışık reaksiyonları gerçekleşirken; elektronların tillakoid zarlardan geçişi sırasında,
    stromadaki H+ iyonları, tillakoid zarlar arasındaki boşluğa doğru pompalanır.
 
→Aynı zamanda, suyun fotolizi sonucu oluşan H+ iyonları da, tillakoid zar arasındaki boşlukta biriktirilir.
→Tillakoid boşluktaki H+ iyonlarının miktarının artması sonucunda, tillakoid zarının iç kısmı pozitif (+),
    dış kısmı ise negatif (-) yüklenir.
 
→Böylece zarın, iç ile dış kısmı arasında; osmotik, elektrostatik ve pH potansiyel farkı oluşur.
Bu potansiyel fark, ATP sentezinde bir pil gibi enerji kaynağı olarak görev yapar.
 
→Tillakoid boşlukta bulunan H+ iyonları, ATP sentaz enzimi ile stroma sıvısına tekrar geri gönderilir.
H+ iyonlarının stroma sıvısına geçişi sırasında, ATP sentaz enzimi yardımıyla ATP sentezlenir.
 
 
 
 
 
  

BAŞA DÖN 

ANA SAYFAYA DÖN

 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats