ANA SAYFA


ENDOSİMBİYOZ HİPOTEZİ

 
Endosimbiyoz hipotezi: Bu hipoteze göre: prokaryot canlıların,
ökaryot canlılar içinde 
simbiyoz (ortak yaşam) olarak yaşamaya
başlamasıyla;
bu canlılardan bazılarının, zamanla evrimleşerek
kloroplast ve mitokondri organellerine dönüşmüştür.
 
→Başka bir değişle; kloroplast ve mitokondri organelleri, bakterilerin
evrimleşmesi
sonucunda oluşmuştur.
 
 
 
Endosimbiyotik hipotezi destekleyen kanıtlar:

1. Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin halkasal DNA' ya sahip olması.
 
2. Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin DNA' larında
histon proteini bulunmaması.
 
3. Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin ribozomlarının
birbirine çok benzemesi.

4. Kloroplast ve mitokondrinin, bakteriler gibi iğ iplikleri
oluşturmadan
 ikiye bölünerek çoğalması.
  
5. Bakteri, kloroplast ve mitokondirinin çekirdeği bulunmadığından;
transkripsiyon ve translasyon olaylarının
aynı anda gerçekleşmesi.
 
6. Bazı bakteri türlerinin, ökaryot hücreler içinde
mutaalist (karşılıklı yarar) olarak yaşaması.
 
 
Not:

Endosimbiyotik hipotez göre; mitokondri organeli,
 kloroplast organelinden daha önce evrimleşmiştir.


→Çünkü; mitokondri organelinin tüm ökaryotik hücrelerde
bulunmasına karşın, kloroplast organeli ise sadece bitkilerde ve 
bazı protista üyesi
(tek hücreli) canlılarında bulunur.
 
 
 
 


web stats