ANA SAYFA


ARKEBAKTERİLER

 
 
 
*Arkebakteriler (ekstremofiller):
 
→Ekstrem koşullarda (zor koşullarda) yaşayabilen bakterilerdir.
 
Bu bakteriler hemem hemen her ortamda bulunurlar.

Fotosentetik, kemosentetik, saprofit ya da simbiyoz beslenen türleri vardır.
 
Halkasal DNA taşırlar.
 
→DNA’ larında histon proteinleri bulunur.

Hücre duvarlarında peptidoglikan tabakası bulunmaz.

 
rRNA baz sıraları normal bakterilerden farklıdır.

→Bazı türleri gram boyası ile boyanırkan, bazı türleri ise boyanmaz.
 

 
Arkebakteriler; metanojenler, termofiller, pisikrofiller, halofiller,
asidofiller ve alkalifiller olmak üzere 6 gruba ayrılır. 
**Metanojenler:
 
Bataklıklarda, çöplüklerde, lağım sularında,  çiftlik gübresinde,
kömür ocaklarında ve otçul canlıların sindirim sisteminde yaşarlar.
 
Oksijensiz solunum yaparlar.
 
CO2' yi H2 ile birleştirip metan gazı (CH4) üretirler.

Otçulların bağırsaklarında simbiyotik yaşayanlar selülozu sindirebilir.

Metanojenlerden; atık suların arıtılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında ve
çöplerden; metan gazı, gübre ve biyoyakıt 
elde edilmesinden yararlanılır.
 
 
 
 
**Termofiller:
 
Sıcak ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Bunlar termal sularda ve volkanik bacaların etrafında yaşar.
 
Ortalama olarak: 45-78 °C sıcaklık aralıklarında yaşarlar.
 
122 °C' ye kadar yaşayabilen türler bulunmuştur.
 ***Pisikrofiller:
 
→Soğuk ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Genellikle 5 °C' den daha düşük sıcaklıklarda yaşarlar.
 
(-30) °C' de yaşayabilen türler bulunmuştur.
 
→Genellikle fotosentez yaparlar.
 
 
 
**Halofiller:
 
Aşırı tuzlu ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Tuz gölü, Lut gölü, tuzlu kayaçlar ve tuzlu bataklıklarda yaşayan
bakteriler bu gruba girer.

%36' lık tuz yoğunluğunda yaşayabilen türler bulunmuştur.
 
Fotosentez yapan  mor bakteriler halofil bakterilere örnek
olarak verilebilir.
 
 
 
**Asidofiller:
 
Asidik ortamlarda yaşan bakterilerdir.  (pH: 0-1 arası)
 
→Kemosentez yapan ve sülfürik asit üreten bakteriler örnek
olarak verilebilir.
 
→Sıcak ortamlarda yaşayan asidofil arkelere, termoasidofil
bakteriler denir.
 
 
 
**Alkalifiller:
 
Bazik ortamlarda yaşayan bakterilerdir. (pH: 8-9 arası)
 
 
Not:
 
Arkelerden;
 
→Metal madenlerinin zehir etkisinin azaltılmasında
 
→Kalitesi düşük olan metal madenlerinin, işlenebilir hale getirilmesinde
 
→Hücre zarlarından lipozom elde edilmesinde 
 
→Atık suların arıtılmasında
 
→Çöplerin ayrıştırılmasında ve çöplerden; metan gazı, gübre ve
bioyakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde
 
                                                                                   yararlanılır.

 
web stats